Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2018

22:25

July 15 2018

21:12
2840 d215 500
Reposted fromlukster lukster viaintihar intihar
21:10
  Trzeba się nauczyć zapominać o cudzych obietnicach.  
— Henning Mankell
Reposted fromIriss Iriss viabakteryja bakteryja

July 05 2018

22:27
1334 1d31
Reposted fromndmyth ndmyth viacaramelsanddebris caramelsanddebris
22:24
1908 79d1
22:23

July 04 2018

18:22
1732 e755
Reposted fromdoedeer doedeer vialekkaprzesada lekkaprzesada
18:22
9102 6709
Reposted frommartynkowa martynkowa vialekkaprzesada lekkaprzesada
18:18

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre viaMartwa13 Martwa13
18:16
4934 0066 500
Reposted fromsunlight sunlight viadeepbluex deepbluex
17:53
A gdybyś zatęsknił - nie stchórz i napisz.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaweruskowa weruskowa
17:53
Będę Cię kochał, niezależnie od wszystkiego. Będę Cię kochał, nawet jeśli nierozsądnie postępujesz. Nawet wtedy, kiedy się poślizgniesz i rozbijesz nos. Kiedy się mylisz, kiedy popełniasz błędy. A także kiedy się zachowujesz jak zwykły człowiek… - nawet wtedy będę Cię kochał.
— Pino Pellegrino
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaweruskowa weruskowa
15:44
4114 d395 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viavertheer vertheer

July 03 2018

14:34
14:32
0105 beb2 500
Reposted fromdivi divi viahavingdreams havingdreams
14:28
9718 e711
Reposted fromsunlight sunlight viabakteryja bakteryja
14:14
6604 96a3 500
Reposted fromkittesencula kittesencula viawarkocz warkocz

June 28 2018

17:53
1263 1fc5 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viamieszu mieszu
17:46
Irish Maid
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viapkz451 pkz451
17:46
8729 0f0c 500
Miałem zły dzień. Tydzień. Miesiąc. Rok. Życie. Cholera jasna.
-
Charles Bukowski (Szmira)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl