Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2018

19:40
1300 4b7c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabarock barock

August 21 2018

19:01
5908 cb23
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viamefir mefir
18:53
 
Reposted from4777727772 4777727772 viakobiety kobiety
18:52
2183 eb9e
18:50
5204 5623 500
Reality bites
Reposted fromPoranny Poranny viaciarka ciarka

July 26 2018

11:36
3743 6098
Reposted fromEtnigos Etnigos viaconvoitise convoitise

July 19 2018

22:25

July 15 2018

21:12
2840 d215 500
Reposted fromlukster lukster viaintihar intihar
21:10
  Trzeba się nauczyć zapominać o cudzych obietnicach.  
— Henning Mankell
Reposted fromIriss Iriss viabakteryja bakteryja

July 05 2018

22:27
1334 1d31
Reposted fromndmyth ndmyth viacaramelsanddebris caramelsanddebris
22:24
1908 79d1
22:23

July 04 2018

18:22
1732 e755
Reposted fromdoedeer doedeer vialekkaprzesada lekkaprzesada
18:22
9102 6709
Reposted frommartynkowa martynkowa vialekkaprzesada lekkaprzesada
18:18

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre viaMartwa13 Martwa13
18:16
4934 0066 500
Reposted fromsunlight sunlight viadeepbluex deepbluex
17:53
A gdybyś zatęsknił - nie stchórz i napisz.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaweruskowa weruskowa
17:53
Będę Cię kochał, niezależnie od wszystkiego. Będę Cię kochał, nawet jeśli nierozsądnie postępujesz. Nawet wtedy, kiedy się poślizgniesz i rozbijesz nos. Kiedy się mylisz, kiedy popełniasz błędy. A także kiedy się zachowujesz jak zwykły człowiek… - nawet wtedy będę Cię kochał.
— Pino Pellegrino
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaweruskowa weruskowa
15:44
4114 d395 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viavertheer vertheer

July 03 2018

14:34
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl