Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

10:59
0741 a7de 500
Reposted frommiststueck miststueck viacynamon cynamon
10:59
3244 a80f 500
Reposted fromkrzysk krzysk viacynamon cynamon
10:29
6493 6fbf
Reposted fromdontbemad dontbemad viawredna wredna
10:27
Mój mały przyjacielu, papierosie. Spędziłem z tobą więcej czasu niż z kimkolwiek. Niszczmy się nawzajem, czule zobowiązani.
— Marcin Świetlicki
10:27
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
10:26
6306 9e4e 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaviolethill violethill

May 15 2017

20:24
4869 8b35
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viacynamon cynamon

May 06 2017

10:51
1462 6f87 500
Reposted fromtoft toft viasoulwax soulwax
10:48
1791 6058 500
Reposted fromkrolfasolek krolfasolek viablackmoth7 blackmoth7
10:44
if i die, check my soup. you'll learn everything 
Reposted fromdoedeer doedeer viabrzask brzask

April 25 2017

20:20
Do wszystkiego ochoty brak. Od środka. Od spodu. Od duszy samej. Nieochota.
— Sławomir Mrożek ‘Indyk’
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viarudosci rudosci
20:18
6120 4751 500
Reposted fromvandalize vandalize viaachiku achiku
20:05
9391 1fcf
Reposted fromtosiaa tosiaa viapurplecornflowers purplecornflowers
20:03
Reposted fromcouples couples viacynamon cynamon
20:02
5887 ba46 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viacynamon cynamon

April 23 2017

20:57
20:37
7986 fae9
Reposted frommirosia mirosia vianotorious-rookie notorious-rookie
20:34
20:33
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viacynamon cynamon

April 07 2017

10:17
2059 833f
Reposted fromrol rol viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl