Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2019

18:52
8296 276a 500
Reposted fromlaters laters viahindsight hindsight

May 09 2019

10:41
10:40
1872 2b83 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaavantasian avantasian
09:40
9614 fde5 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapkz451 pkz451
09:39
5973 e276
Reposted fromLittleJack LittleJack viaweruskowa weruskowa
09:27
9703 9d80 500
Reposted fromsoftboi softboi viakomplikacja komplikacja
09:26
9370 8a33 500
Reposted fromsheismysin sheismysin viakomplikacja komplikacja
09:23
1326 d1ef 500
Reposted frommakle makle viafoodforsoul foodforsoul

April 29 2019

12:29
8929 1e43 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaciarka ciarka
12:27
4482 090d 500
Reposted fromdippi dippi viapkz451 pkz451
12:17
8907 0494 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaweruskowa weruskowa

February 18 2019

23:21
0084 3443 500
Reposted fromsoviolently soviolently viakropq kropq
23:20
7000 ba6e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaqcharska qcharska

January 30 2019

21:07
0629 dfa1
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamieszu mieszu
21:06
0523 e728 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viawredna wredna

January 12 2019

20:25
5062 e806 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapoziomki poziomki

January 09 2019

14:26
Wiesz, co od kilku miesięcy dzieje się w mojej głowie? Od stanu otępienia przechodzę w maksymalną chęć życia. Potrafię obudzić się przerażona i za kilka godzin mieć wszystko w dupie. Jednego dnia myślę, że najważniejsze jest tu i teraz, a drugiego wpadam w panikę, że jednak nic już nie będzie takie samo
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaspokodama spokodama
14:18
6337 b9fc 500
Reposted fromyourhabit yourhabit viatobecontinued tobecontinued
00:55
Na świecie jest przecież tylu ciekawych ludzi, a my uparliśmy się na siebie. To chyba właśnie jest miłość -uprzeć się na kogoś.
— me.
Reposted fromzosienieczka zosienieczka viaagatiszka agatiszka
00:53
8758 d2eb 500
Reposted from4777727772 4777727772 viajunior13 junior13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl