Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2017

20:51
6732 5691
Reposted fromlakonika lakonika viajointskurwysyn jointskurwysyn
20:41

June 23 2017

23:18
Będę Cię kochał na łóżku
i pod łóżkiem
na rogu stołu i na podłodze
gryzł i kąsał
Twoje białe ciało
rozwierał ustami Twoje uda
zdrapywał pazurami obce
pieszczoty z Twoich piersi
aż staniesz się łagodna przeźroczysta
w swojej nagości
i tylko
moja
będą przybywać Ci zmarszczki
i siwieć włosy
a Ty będziesz wciąż piękna
zasadzona jak trwałe drzewko
tą chwilą w moich oczach.
— Barbara Maria Bartosiewicz 'Erotyk pewnej chwili'

July 06 2017

20:51
6732 5691
Reposted fromlakonika lakonika viajointskurwysyn jointskurwysyn
20:41
20:51
6732 5691
Reposted fromlakonika lakonika viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl