Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

15:56
1750 d583
Reposted fromkrzysk krzysk viaconvoitise convoitise

November 07 2017

23:56
2200 ba3c 500
Reposted fromstormymind stormymind viahelenburns helenburns

November 05 2017

22:49
3792 32fa

November 01 2017

21:21
21:19
9592 557b
Reposted fromTenSigis TenSigis viacitiesofnight citiesofnight

October 26 2017

18:29
Ona jest jak morze. I kiedy bywałem czasem w kłopotach, kiedy piłem za dużo albo kiedy robiłem komuś krzywdę, to szedłem potem do niej i byłem z nią i znów czułem się jak ktoś, kto wyszedł z czystej wody. I to tylko było dla mnie ważne...
— Marek Hłasko "Palcie ryż każdego dnia"
Reposted frompoezja poezja viacitiesofnight citiesofnight
18:19
0518 0f09 500
Reposted fromkudlaty kudlaty viajointskurwysyn jointskurwysyn
18:16
18:16
3029 74ed 500
Reposted frommsto msto viajointskurwysyn jointskurwysyn
18:16
1949 3093 500

September 02 2017

10:26
4755 24e8 500
Reposted fromsarazation sarazation viaolewka olewka

November 07 2017

23:56
2200 ba3c 500
Reposted fromstormymind stormymind viahelenburns helenburns

November 05 2017

22:49
3792 32fa

November 01 2017

21:21
21:19
9592 557b
Reposted fromTenSigis TenSigis viacitiesofnight citiesofnight

October 26 2017

18:29
Ona jest jak morze. I kiedy bywałem czasem w kłopotach, kiedy piłem za dużo albo kiedy robiłem komuś krzywdę, to szedłem potem do niej i byłem z nią i znów czułem się jak ktoś, kto wyszedł z czystej wody. I to tylko było dla mnie ważne...
— Marek Hłasko "Palcie ryż każdego dnia"
Reposted frompoezja poezja viacitiesofnight citiesofnight
18:19
0518 0f09 500
Reposted fromkudlaty kudlaty viajointskurwysyn jointskurwysyn
18:16
18:16
3029 74ed 500
Reposted frommsto msto viajointskurwysyn jointskurwysyn
18:16
1949 3093 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl